<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=304433743577933&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Essentials of an Effective Inbound Strategy

You've been tasked with helping to research your organization's buyer persona. Your boss asks you to reach out to a few good and bad customers. Is this the right approach?

Та байгууллагынхаа персонаг тодорхойлох даалгавартай. Сайн болон тааруу харилцагчдын аль алинаас нь хамтран ажилла гэж танай босс даалгавар өгөв. Зөв үү?

 • Yes, you should try to interview all types of customers. That way you'll have a better idea of the ideal buyer you're trying to market and sell to.
 • Тийм. Бүх төрлийн хэрэглэгчидтэй ярилцах хэрэгтэй. Ингэснээр маркетинг, борлуулалт хийх гэж буй төгс хэрэглэгчээ илүү зөв тодорхойлно.
 • Yes, interview as many current customers as you possibly can. You should avoid reaching out to prospects since they haven't used your product/service.
 • Тийм. Одоогийн бүх л хэрэглэгчидтэй аль болох чадахаараа ярилцлага хий.
 • No, you shouldn't be interviewing customers. Instead, you should interview ideal customers, prospects, and those that don't know your organization.
 • Үгүй. Харилцагчидтай ярилцлага хийх хэрэггүй. Үүний оронд төгс харилцагчид, боломжит хэрэглэгчид, бас танай байгууллагыг мэдэхгүй хүмүүстэй ярилц.
 • No, you shouldn't be reaching out to bad customers. They will skew the buyer persona story since they aren't your ideal customer.
 • Үгүй муу хэрэглэгчидтэй ярилцлага хийх хэрэггүй. Тэд танай төгс сайн хэрэглэгч биш тул персона зөв тодорхойлоход буруу нөлөө үзүүлнэ.

A website visitor is reading the blog post you published last month. They're intrigued by the call-to-action that you have at the bottom of your post, so they decide to click it and are redirected to a form which they fill out and submit. Which Inbound Methodology stage is being described in this scenario?

Вэбээр хандаж буй хэрэглэгч танай сарын өмнө тавьсан нийтлэлийг уншиж байна. Доор нь тавьсан CTA анхаарлыг нь татсан тул дарснаар бөглөх форм бүхий хуудсанд очиж бөглөжээ. Инбаунд аргачлалын аль шатыг дүрсэлсэн бэ?

 • Close - Хаах
 • Convert - Хувиргах, бүртгэх
 • Delight - Халамжлах
 • Attract - Татах

True or false? Buyer personas are effective for all organization types.

Үнэн үү Худал уу? Персонаг бүх төрлийн байгууллагуудад ашиглаж болно.

 • True - Үнэн
 • False - Худал

A customer who recently purchased your product realizes that it's not the right solution for the problem they were trying to solve. He would like to return the product. Which stage of the buyer's journey is your customer in?

Танай бүтээгдэхүүнийг саяхан худалдан авсан хэрэглэгч уг бүтээгдэхүүн тэдний шийдэх гээд буй асуудлын зөв шийдэл биш болохыг ойлгожээ. Бүтээгдэхүүнийг буцаахыг хүсэж байгаа бол худалдан авалтын аль шатанд байна вэ?

 • Awareness - Анзаарах
 • Consideration - Хэрэгсэх
 • Decision - Шийдвэр гаргалт
 • None of the above - Аль нь ч биш

Fill in the blank: Inbound marketing represents a fundamental shift in the way that organizations operate because it is ______-centric.

Зөв үгийг бөглөөрэй: Инбаунд маркетинг _________ төвтэй тул байгууллагууд үйл ажиллагаагаа явуулдаг арга барилыг сууриар нь өөрчилж байгаа.

 • Sales - Борлуулалт
 • Company - Компани
 • Marketer - Маркетер
 • Customer - Хэрэглэгч

What is the buyer's journey?

Худалдан авагчийн замнал гэж юу вэ?

 • It's the experience your prospect goes through when learning about your brand.
 • Боломжит хэрэглэгч танай брэндийн тухай мэдэж авах процесс.
 • It's the active research process someone goes through leading up to a purchase.
 • Худалдан авалт хүртэл судалгаа хийх процесс.
 • It's the set of actions that a buyer goes through after he or she made a purchase.
 • Худалдан авалт хийсний дараа хийдэг үйлдлүүд.
 • It's the Inbound Methodology but from the buyer's perspective.
 • Энэ нь худалдан авагчийн өнцгөөс харсан инбаунд аргачлал

You've joined a startup company. Before building out your content strategy, you'll need to develop your company's primary buyer persona. What's the appropriate order for developing the buyer persona for your startup?

Та гарааны бизнес эрхэлдэг. Контентийн төлөвлөгөөг гаргахын өмнө компанийнхаа гол персонаг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Гарааны бизнесийн хувьд худалдан авагч персонаг хөгжүүлэхэд дарааллуудын аль нь тохиромжтой вэ?

 • Research, identify trends, and create persona stories
 • Судалгаа, чиг хандлагыг тодорхойлох, түүх бүтээх
 • Create persona story, test and optimiz, and make assumptions
 • Түүх бүтээх, турших болон оновчлох, таамаглах
 • Make assumptions, identify trends, and ask company employees for input
 • Таамаглах, чиг хандлагыг тодорхойлох, компанийн ажилчдаас асуух
 • A buyer persona shouldn't be developed at this time.
 • Энэ үед худалдан авагчийн персонаг хөгжүүлэх хэрэггүй.

True or false? Each prospect who comes to your website for the first time is always in the Awareness stage of the buyer's journey.

Үнэн үү Худал уу? Анх удаа веб сайтад зочилсон хайлт бүр үргэлж худалдан авалтын анзаарах шат байдаг.

 • True - Үнэн
 • False - Худал

Optimizing Your Website for Search Engines

True or false? Every page should have a unique meta description.

Үнэн үү Худал уу? Хуудас болгонд өөрийн гэсэн мета тайлбар байх хэрэгтэй.

 • True - Үнэн
 • False - Худал

True or false? To ensure that search engines understand your website page, it's necessary to repeat your primary keyword throughout the page content using the same wording and phrasing.

Үнэн үү Худал уу? Хайлтын системүүд танай вэб хуудсыг ойлгож байхын тулд гол түлхүүр үгээ яг нэг үг хэллэгээр олон удаа давтах хэрэгтэй.

 • True - Үнэн
 • False - Худал

If there are any images within a blog post or website page, why should you add alt-text to the image?

Блог эсвэл вэб хуудсанд зураг байгаа бол зурагны alt-text талбарыг яагаад оруулах хэрэгтэй вэ?

 • Allows a search engine to understand what that image is about
 • Ингэснээр хайлтын систем тухайн зураг юуны тухай гэдгийг ойлгодог
 • Allows that image to get found in image searches
 • Уг зураг хайлтаар илэрнэ
 • Allows another place to be optimized with the primary keyword focus
 • Гол түлхүүр үгээр оновчлол хийж болох бас нэг газар мөн
 • All of the above
 • Бүгд зөв

What are inbound links?

Инбаунд линк гэж юу вэ?

 • Links to resources on an external website
 • Гадаад вэб хуудас руу заасан холбоос
 • Links back to your website from another website
 • Өөр вэб хуудаснаас танайх руу заасан холбоос
 • Links that you create within your inbound content
 • Инбаунд контент дотроо үүсгэдэг холбоос
 • Links pointing from one of your blog posts to another page on your website
 • Нэг блог нийтлэлээс вэбийнхээ өөр хуудас руу заасан холбоос

You're writing a new blog post. Your boss tells you that she wants to get found for the keyword “project collaboration software”. Which is the best response to her request?

Шинэ блог бичих болжээ. Босс чинь "төслийн  хамтын ажиллагааны програм хангамж" гэсэн түлхүүр үгээр илэрдэг байхыг хүсэж байна. Боссдоо юу гэж хэлэх вэ?

 • "We're on the right track, but we should try to get found for 'collaboration software for projects' instead. We need to match our keyword to exactly what people are searching for."
 • Бид зөв замаар эхэлж байна. Гэхдээ төслүүдэд зориулсан хамтын ажиллагааны програм хангамж гэсэн түлхүүр үгээр илрэх хэрэгтэй. Хүмүүс яг ямар түлхүүр үгийн хэллэгээр хайж байгааг нь тааруулах нь чухал.
 • "Let's create a blog post with this keyword. It's a term our buyer persona would use and is a long-tail version of collaboration software."
 • Энэ түлхүүр үгтэй нийтлэл бичье. Энэ манай персона хэрэглэх нэр томьёо мөн. Дээр нь урт сүүлт түлхүүр үгийн хувилбар мөн байна.
 • "We should do 'collaboration software' instead. Your suggestion isn't broad, so it probably gets a low volume of searches, meaning not many blog post views."
 • Хамтын ажиллагааны програм хангамж гэдэг үгийг сонгох нь зөв. Танай санал хангалттай өргөн биш байна. Хайлтын үр дүн цөөн байх тул хандалт бага авна.
 • "I'd recommend choosing a long-tail version. There will be a lot of competition for that keyword and some popular sites may already hold the top ranking spots."
 • Энэ түлхүүр үгсийн урт сүүлт хувилбарыг нь сонгохыг санал болгож байна. Энэ түлхүүр үг дээр өрсөлдөөн ихтэй. Хүмүүс их ордог сайтууд аль хэдийн дээгүүр эрэмбэлэгдсэн байгаа.

Fill in the blank: The outlined Content Process steps are plan, create, _______, analyze, repeat.

Хоосон зайг бөглө: Контентын процессын алхмууд нь төлөвлөх, бүтээх,              , шинжлэх, давтах

 • Publish - Нийтлэх
 • Distribute - Түгээх
 • Target - Чиглүүлэх
 • Research - Судлах

If your content is focused on the different solutions to your buyer persona's problem, where would that content fit into the buyer's journey?

Танай персонагийн асуудалд байж болох шийдлүүдийн тухай бичсэн контент худалдан авалтын замналын аль хэсэгт хамаарах вэ?

 • Awareness - Анзаарах
 • Consideration - Хэрэгсэх
 • Decision - Шийдвэр гаргах
 • All of the above - Дээрх бүгд

True or false? You have spent a lot of time planning and creating a great content offer. You are now done with the content process and should move on to create your next piece of content.

Үнэн үү Худал уу? Маш сайн санал болгох контент та бүтээжээ. Контентын процесс ингээд дуусах тул дараагийн контентоо бүтээх хэрэгтэй.

 • True - Үнэн
 • False - Худал

Which of the following is NOT a metric to consider when analyzing a content offer?

Аль нь санал болгох контентыг шинжлэх хэмжүүр үзүүлэлт БИШ вэ?

 • Open rate - Нээх хувь
 • Performance by format type - Гүйцэтгэл форматын төрлөөр
 • Number of leads generated - Үүсгэсэн сэжмийн тоо
 • Number of social shares - Сошиал дээрх шэйрийн тоо

You work for a company that manufactures prescription eyeglasses and want to create a piece of content for your buyer persona. Your buyer persona is someone that already has glasses, but it's important for them to make sure their prescription is up-to-date while also being stylish. Which would be an effective Awareness stage offer for getting this persona’s attention?

Та жороор олгодог нүдний шил үйлдвэрлэдэг газар ажилладаг бөгөөд өөрийн персонад зориулсан контент бүтээх гэж байлаа гэж бодъё. Танай персона аль хэдийн шилтэй хэдий ч шилээ шинэлэг бас загварлаг байлгах нь чухал байжээ. Анзаарах шатанд энэ персонагийн анхаарлыг яаж татах вэ?

 • A webinar that covers this year's eyeglass trends and the new styles your company will be releasing
 • Энэ жилийн шилний трэндийн тухай болон танай гаргаж буй шинэ загваруудын тухай вэбинар.
 • A case study on how your company helped consumers find their perfect pair of eyeglasses
 • Танайх хэрэглэгчдэдээ хэрхэн төгс шилээ олж авахад тусалсан тухай кэйс.
 • A checklist on how to determine if it's time to get a new pair of eyeglasses
 • Шинэ шил авах цаг нь болсон эсэхийг тодорхойлсон хяналтын хуудас
 • A guide on how to find the right eye doctor
 • Нүдний эмчээ зөв олох тухай заавар

Fill in the blank: When creating a content offer, use _________ to determine the best content offer format.

Хоосон зайг бөглө: Контент бүтээх үед ашиглах санал болгох контентынхоо форматыг тодорхойлоорой.

 • industry benchmarks - Салбарын туршлага
 • your buyer personas - Персона
 • the buyer's journey - Худалдан авалтын замнал
 • content distribution - Контент түгээлт

For a blog post, include your primary keyword in all of the following page elements EXCEPT:

Блог нийтлэлийн хувьд, дараахаас аль хуудасны элементэд гол түлхүүр үгээ оруулах хэрэггүй вэ?

 • Navigation - Цэс
 • URL - URL
 • Headers - Толгой
 • Page title - Хуудасны гарчиг

The Fundamentals of Blogging

All of the following elements will help readers easily digest the content of a blog post EXCEPT:

Уншигч танай блог нийтлэлийг уншиж ойлгоход аль нь туслахгүй вэ?

 • Whitespace - Цагаан зай
 • Bolding - Тодруулалт
 • Images - Зурагнууд
 • Calls-to-action - Үйлдэлд дуудах баннер товч

Analyzing the number of views for a blog post can tell you all of the following EXCEPT:

Блог уншсан тоог шинжлэх нь алинаас бусдыг хэлж чадах вэ?

 • Which blog posts are performing best
 • Аль нийтлэлүүд амжилттай сайн байгааг
 • Which topics are resonating with your readers
 • Хүмүүс аль сэдвүүдийг сонирхож байгааг
 • How much traffic each post is driving
 • Нийтлэл бүр ямар хандалт авчирч байгааг
 • Whether you've picked the right call-to-action for your post
 • Зөв үйлдэлд дуудах баннер/товч сонгосон эсэхийг

Which of the following would be the most appropriate call-to-action to place at the bottom of an Awareness stage blog post?

Анзаарах шатны нийтлэлийн дор аль CTA-г тавих нь зөв бэ?

 • "Your Custom Quote Is Waiting for You"
 • Үнийн санал таныг хүлээж байна
 • "Download a Team Communication Guide"
 • Багийн хамтын ажиллагааны заавар татаж аваарай
 • "Request Your Free Consultation"
 • Үнэгүй зөвлөгөө авах хүсэлт гаргах
 • "Download Our Pricing Guide"
 • Манай үнийн саналыг татаж аваарай

Your boss wants you to blog primarily about your company news, its services, and various corporate events. What is your response?

Босс чинь чамаас компани, өөрийн үйлчилгээ, үйл ажиллагааныхаа тухай блог бичихийг хүсэж байна. Юу гэж хариулах хэрэгтэй вэ?

 • "That’s a good idea. We want to attract the most qualified visitors with our posts, so we should help people understand our business."
 • Зөв санаа байна. Бид сайн хандалт авах хэрэгтэй. Ингэснээр хүмүүс манай бизнесийг сайн ойлгох болно.
 • "That’s not a good idea. We’re trying to attract new visitors with our posts, people who haven’t yet heard of our company. If we write about ourselves, they won’t find us organically."
 • Зөв санаа биш байна. Бид манай тухай сайн мэдэхгүй хүмүүсийг татахыг оролдож байна. Бид өөрсдийнхөө л тухай бичээд байвал тэдний хайлтад бид гарахгүй.
 • "That's a good idea. Blogging not only helps attract new visitors but convert leads as well. We can generate more qualified leads by including event calls-to-action at the end of the posts."
 • Зөв санаа байна. Блог хандалт авах төдийгүй сэжим үүсгэдэг. Нийтлэлийнхээ доор CTA тавьж илүү олон чанартай сэжим үүсгэе.
 • "That's not a good idea. The more focus our blog can have the better. We need to decide between company news, service, and corporate event announcements."
 • Зөв санаа биш байна. Илүү фокуслах хэрэгтэй. Комданий мэдээ, үйлчилгээ, байгууллагын үйл явдлуудын аль нэгийг нь л сонгоё.

Your boss wants a report on the success of your blog. What information should you NOT analyze?

Босс чинь чамайг блогийнхоо үр дүнг шинжил гэжээ. Юуг шинжлэх ХЭРЭГГҮЙ вэ?

 • Number of views for each post - Нийтлэл бүрийг уншсан тоо.
 • Number of clicks on the offer within the post - Дотор нь санал болгож буй контентыг дарсан тоо
 • Number of keywords per blog post - Нийтлэл бүр дэх түлхүүр үгийн тоо
 • Popular articles by topic, author or promotion channel - Сэдэв, нийтлэлч, түгээх сувгуудаар хамгийн өндөр үр дүнтэй нийтлэлүүд

When creating a blog title, why do the number of characters in the title matter?

Нийтлэлийн гарчигны тэмдэгтийн тоо яагаад чухал вэ?

 • It doesn't matter as long as the title is descriptive.
 • Гарчиг утгаа сайн тайлбарлаж байвал хир урт нь хамаагүй
 • It matters because search engines show a limited amount of characters, and a cutoff title could affect click-through rates.
 • Хайлтын системүүд тодорхой тооны тэмдэгт харуулдаг тул чухал. Гарчиг таслагдах нь даралтад нөлөөлнө.
 • It matters because you should only be including one primary keyword within your title.
 • Нэг гол түлхүүр үгийг л гарчигтай оруулах тул чухал
 • It matters if the blog post will be shared on Twitter since this social media channel only allows 140 characters.
 • Хэрэв Твиттерээр түгээх гэж байгаа бол чухал яагаад гэвэл тэнд 140 тэмдэгт л зөвшөөрдөг.

Amplifying Your Content with Social Media

Fill in the blank: ______ is used to measure the size of your potential audience.

Хоосон зайг бөглө: _________ нь танай постуудыг үзэх боломжтой хүмүүсийн тоо

 • Reach - Хүрэлт
 • Engagement - Идэвхжил
 • Audience growth - Үзэгчдийн өсөлт
 • Impressions - Харагдалт

According to HubSpot the R in SMART goal setting stands for ______.

HubSpot-д SMART зорилгын R нь юу гэсэн үг вэ?

 • Rational - Рациональ
 • Realistic - Бодит
 • Relevant - Хамаатай
 • Reach - Хүрэлт

Which of the following should NOT be included in a social media message?

Аль нь сошиал медиа постонд байж болохгүй вэ?

 • Image - Зураг
 • Video - Видео
 • Website link - Вэбийн холбоос
 • None of the above - Аль нь ч биш

True or false? You should vary the time that you share content on your social media channels. That way you can discover the times your audience is most active and continue to share content during those times.

Үнэн үү Худал уу? Сошиалаар пост хийх цагаа өөр өөрөөр хийж үзээрэй. Танай хэрэглэгчид илүү идэвхтэй цагуудыг ийм байдлаар олж мэдээд энэ цагуудаар пост хийгээрэй.

 • True - Үнэн
 • False - Худал

Which of the following is an example of a SMART social media goal?

Аль SMART сошиал медиа зорилгын жишээ мөн бэ?

 • Increase leads from Twitter from 50 to 100 leads by the end of the month
 • Twitter-ээс үүсэх сэжмийг сарын эцэс гэхэд 50-аас 100 болгож өсгөх.
 • Increase leads from social media by 50% by the end of the month
 • Сошиалаас үүсэх сэжмийг сарын эцэс гэхэд 50% өсгөх.
 • Increase leads from Twitter by 50% from 50 to 75 leads
 • Twitter-ээс үүсэх сэжмийг 50-аас 75 болгож 50% өсгөх.
 • Increase leads from Twitter by the end of the month
 • Twitter-ээс үүсэх сэжмийг сарын эцэс гэхэд өсгөх.

You work for a travel agency and need to write your next blog post. What topic should you write about to attract families that have never heard of you and are looking to take a vacation?

Чи аяллын агентлагт ажилладаг ба блог бичих хэрэгтэй болсон. Танай байгууллагын талаар хэзээ ч сонсож байгаагүй, аялах талаар хайж байгаагүй зорилтот гэр бүлд аль агуулгыг сонгон бичих хэрэгтэй вэ?

 • Why your agency provides the best experience for families
 • Яагаад танай агентлаг гэр бүлүүдэд хамгийн сайн туршлагыг хүргэдэг тухай
 • The affordable pricing of your family-friendly vacation packages
 • Танай гэр бүлд тохирох боломжийн үнэтэй аяллын багцууд
 • The latest trip that your agency organized for a family
 • Хамгийн сүүлд гэр бүлүүдэд зориулан зохион байгуулсан танай агентлагийг аялал
 • The best family-friendly vacation destinations
 • Гэр бүлд хамгийн тохиромжтой аяллын чиглэлүүд

You've started a new business and along with that a new Facebook page for your brand. You're sharing your new blog posts to Facebook about 2-3 times per month. You find that your account doesn't have much audience engagement and you're not seeing the results you were expecting. Rather than spend time on Facebook, you decide to spend your time on another social channel, like Twitter. Is this the right approach?

Та шинэ бизнес эхлүүлж буй тул өөрийн брэндийн Фэйсбүүк хуудсыг мөн нээжээ. Өөрийн шинэ нийтлэлүүдийг Фэйсбүүкт сард 2-3 удаа тавьж хуваалцав. Танай хуудасны идэвхжил (лайк, коммент, шэйр, даралт, гэх мэт) тааруу, хүлээсэн үр дүнд хүрэхгүй байгаа нь харагдаж байв. Иймд Фэйсбүүкт цаг зарцуулахын оронд өөр сошиал дээр цаг зав гаргахаар шийджээ. Энэ зөв алхам уу?

 • Yes. If your audience reach and engagement goals aren't met, it means that you're spending time on a social media channel that isn't where your buyer personas are spending time.
 • Тийм. Хэрэв хүрэлт, идэвжилтийн зорилтууд хүрэхгүй байгаа бол танай худалдан авагчийн персона байхгүй сошиал суваг дээр цаг зарцуулаад байна гэсэн үг.
 • Yes. Twitter is a better social media channel for sharing blog posts. Facebook is better for more visual content.
 • Тийм. Нийтлэл хуваалцахад Твиттер илүү сайн суваг. Фэйсбүүк дүрслэлтэй контентод илүү сайн.
 • No. You should first try publishing on a more frequent and consistent basis, rather than 2-3 times per month. Regularly sharing content and updates can help with engagement and gives you an active presence.
 • Үгүй. Эхлээд илүү олон удаа тогтвортой мэдээлэл нийтлээд үзэх хэрэгтэй. Сард 2-3 удаа цөөн байна. Тогтмол мэдээлэл оруулж байх нь хуудсаа идэвхжүүлэх, байнга харагдахад тусалдаг.
 • No. Engagement is not a metric that you should be using to determine the ROI of a social media channel. You should be using audience growth instead.
 • Үгүй. Идэвхжил нь сошиал медиа сувгийн үр өгөөжийг хэмжих үзүүлэлт биш. Хуудасны лайкын тооны өсөлтийг харах хэрэгтэй.

You're responsible for managing your company's social media accounts. Your colleague tells you about how a lot of businesses are using Pinterest to promote content. Your company doesn't have a Pinterest account yet, so he encourages you to create one. How would you respond?

Та компанийнхаа сошиал медиаг удирддаг. Танай хамт олон чамд маш олон бизнесменүүд контентоо дэмжихийн тулд Pinterest хэрэглэж байна гэж хэлжээ. Танай компанид Pinterest хараахан байхгүй тул аккаунт нээхийг санал болгов. Та юу гэж хариулах вэ?

 • "Great idea. I'll build out an account. We can use it to promote the new infographics that we'll be creating."
 • Гайхалтай санаа. Би аккаунт нээе. Бид шинэ инфографик бүтээгээд үүгээрээ түгээе.
 • "That's not a good idea. Pinterest isn't as popular as other social media channels, so we won't see much of an ROI for the amount of time we'd be putting in."
 • Тийм ч сайхан санаа биш байна. Pinterest бол бусад сошиал сувгууд шиг түгээмэл хэрэглэгддэг биш. Тиймээс бид хангалттай өгөөж гаргаж чадахгүй.
 • "I like the idea but before we create an account, we should do some research. We need to determine if this is a social media channel that our buyer personas are spending time at.
 • Надад таалагдаж байна, гэхдээ аккаунт нээхийн өмнө бид судалгаа хийх хэрэгтэй. Хэрвээ манай персона тэнд цагаа зарцуулдаг эсэхийг тодорхойлох хэрэгтэй.
 • "Thanks for the suggestion, but a Pinterest account isn't something that we'll be creating. We already have three other social media accounts and it's best to keep it to no more than three."
 • Санал дэвшүүлсэнд баярлалаа гэхдээ Pinterest бидний үүсгэх хэрэгтэй аккаунт биш ээ. Бидэнд өөр 3 сошиал медиа аккаунт бий. Ер нь 3-с илүү гаргахгүй байх нь зөв.

Enticing Clicks with Calls-to-Action

What elements should be tested on your CTA?

CTA дээр юуг туршиж үзэх хэрэгтэй вэ?

 • Color - Өнгө
 • Keywords - Түлхүүр үгс
 • Placement on the page - Байрлал
 • All of the above - Дээрх бүгдийг

A CTA should always contain:

CTA-д заавал байх зүйл:

 • An image - Зураг
 • Less than 7 words - Долоогоос цөөн үг
 • An action verb - Үйл үг
 • All of the above - Бүгд

The rate of visitors converting on a landing page is affected by the CTA.

Газардах хуудсанд хандагчдын хувиргалтын хувьд CTA нөлөөлдөг.

 • True - Үнэн
 • False - Худал

Fill in the blank: A call-to-action (CTA) is a button that promotes an offer and links to a(n) ______

Хоосон зайг бөглө: CTA нь ______-ыг идэвхжүүлдэг ба түүн рүү заасан холбоос бүхий товч юм.

 • Email - И-мэйл
 • Landing page - Газардах хуудас
 • Website page - Вэб хуудас
 • Thank you page - Баярлалаа хуудас

The Anatomy of a Landing Page

Landing pages should contain all of the following EXCEPT:

Газардах хуудсанд аль нь байж болохгүй вэ?

 • Website navigation - Вэбийн цэс
 • Social sharing icons - Сошиалд хуваалцах товчнууд
 • A headline - Гарчиг
 • A video - Видео

True or False: A landing page navigation menu should be different from the rest of the site.

Үнэн үү Худал уу? Газардах хуудасны цэс (меню) нь бусад хуудаснуудын цэснээс өөр байх хэрэгтэй

 • Your menu should be shorter to direct people to particular areas of your site.
 • Тийм. Илүү богино цэс байснаар сайтны тодорхой хэсгүүдэд хандалт өгнө
 • Your menu should be the same as the rest of your site to be consistent.
 • Үгүй. Бүх хуудаснууд ижил цэстэй байх хэрэгтэй
 • Your menu should direct people to related content offers.
 • Тийм. Цэс нь санал болгож буй контент руу заах хэрэгтэй.
 • Your menu should not exist on a landing page.
 • Үгүй. Газардах хуудсанд цэс байж болохгүй.

A landing page should connect to a thank you page.

Газардах хуудас баярлалаа хуудас руу холбогдох хэрэгтэй.

 • True - Үнэн
 • False - Худал

A form on your landing page should only ask the questions that your sales team needs to have answered.

Газардах хуудсан дээрх форм зөвхөн танай борлуулалтын багт хэрэгтэй асуултуудыг асуух хэрэгтэй.

 • True - үнэн
 • False - худал

Fill in the blank: Landing pages are designed to _________.

Хоосон зайг бөглө: Газардах хуудас нь дараах зориулалттай.

 • Close leads into customers - Сэжмийг харилцагч болгох
 • Deliver a content offer to a lead - Санал болгож буй контентыг сэжимд өгөх
 • Convert visitors into leads - Хандалт хийж буй зочдыг сэжим болгох
 • Be the page that a lead “lands” on, after filling out a form - Форм бөглөсний дараа сэжмийн газардах хуудас нь

Guiding the Next Step with Thank You Pages

All of the following are reasons to place a call-to-action on a thank you page EXCEPT:

Аль нь баярлалаа хуудсанд дээр CTA байршуулах шалтгаан БИШ вэ?

 • Keep leads converting on your website
 • Вэб дээр дахин дахин форм бөглөн бүртгүүлэхэд нөлөөлөх
 • Encourage leads to stay on your site
 • Сэжмийг сайт дээрээ удаан байлгах
 • Thank your leads for their interest in your offer
 • Сэжимд танай санал болгож буй контентыг сонирхсонд талархал илэрхийлэх
 • Move leads further into the buyer’s journey
 • Сэжмийг худалдан авалтын замаар нь урагшлуулах

Does this example follow best practices for thank you pages? “Thank you. We will send an email to you soon!”

Энэ тэргүүн туршлага мөн үү? “Баярлалаа. Бид танд удахгүй и-мэйл илгээх болно.”

 • It explains that the next step for the lead is that they’ll receive an email.
 • Тийм. И-мэйл авна гэдгийг хэлсэн байна.
 • It’s not clear when the lead will hear back.
 • Үгүй. Хэзээ гэдэг нь тодорхойгүй байна.
 • The message is concise.
 • Тийм. Товч, тодорхой мэдээлэл байна.
 • The title of the offer is not in the message.
 • Үгүй. Контентын гарчгийг оруулаагүй байна.
 • You should use an inline thank you message if you want to give more information to your new lead.
 • Формны оронд гарч ирэх баярлалаа мессежийг шинэ сэжимдээ дараа дараагийн мэдээллийг өгөх зорилгоор хэрэглэх хэрэгтэй.

You should use an inline thank you message if you want to give more information to your new lead.

Формны оронд гарч ирэх баярлалаа мессежийг шинэ сэжимдээ дараа дараагийн мэдээллийг өгөх зорилгоор хэрэглэх хэрэгтэй.

True. Үнэн
False. Худал

A thank you page optimized for lead engagement contains:

Баярлалаа хуудасны оновчлолд агуулагддаг:

 • A link to your About Us page - Бидний тухай хуудасны линк
 • A link to a specific blog post related to the topic - Сэдэвтэй хамаатай блог нийтлэлүүдийн линк
 • Testimonials - Хэрэглэгчдийн сэтгэглүүд
 • An image - Зураг

A thank you page allows you to complete all of the following EXCEPT:

Баярлалаа хуудас нь дараахиас алийг нь ХИЙДЭГГҮЙ вэ?

 • Emailing the offer to the lead
 • Санал болгосон контентоо и-мэйлээр илгээх
 • Providing a link to the offer
 • Контент руу заасан холбоосыг гаргаж өгөх
 • Enabling social sharing
 • Сошиалаар хуваалцах боломжийг бий болгох
 • Promoting additional offers to the lead
 • Дараагийн контентыг санал болгодог

Sending the Right Email to the Right Person

Fill in the blank: When using A/B testing for email, it’s important to _______.

Хоосон зайг бөглө: A/B тест хийх үед ______________ нь чухал

 • Test more than one thing to take advantage of the experiment
 • Нэгээс олон зүйлийг туршсанаар туршилтыг үр дүнтэй болгох
 • Never conduct an A/B test on more than 50 people, since your hypothesis might be wrong
 • A/B тестийг 50-аас дээш хүнд битгий турш, анхны таамаг буруу байж мэдэх тул шүү дээ
 • Remember that A/B testing is only useful for larger organizations and isn’t useful until your company reaches a certain scale
 • A/B тест зөвхөн том компаниудад чухал тул танай компани тодорхой хэмжээнд хүрэхээс наашгүй хийх хэрэггүй
 • Test only one thing at a time so you can isolate the significant variable
 • Нэг туршилтаар нэг зүйлийг туршсанаар юу гол нөлөөтэй байгааг олж мэд

Fill in the blank: Personalization tokens and list segmentation are both examples of using _____ in email.

Тухайн хүний мэдээллийг оруулах, сегментчлэл хийх нь и-мэйлд _________ хэрэглэж буй жишээ мөн.

 • Context - контекст
 • A/B testing - A/B тест
 • Content - Контент
 • Lead nurturing - Сэжмийн арчилгаа

What is lead nurturing?

Сэжмийн арчилгаа гэж юу вэ?

 • The process of sending individual emails to get them to purchase your product or service.
 • Өөрийн бүтээгдэхүүнээ худалдан авахуулах зорилготой и-мэйл
 • The process of placing the right call-to-action in the right email and sending it to the right person.
 • Зөв и-мэйл дотор зөв CTA байршуулж зөв хүнд илгээх процесс
 • The process of building relationships with prospects with the goal of earning their business when they’re ready.
 • Бэлэн болсон үед нь борлуулалт хийх зорилготойгоор боломжит хэрэглэгчтэй харилцаа холбоогоо хөгжүүлэх процесс
 • The process of calling qualified prospects and engaging them with a consultative sales process.
 • Боломжтой гэж шалгаруулсан хэрэглэгчид руу утастаж худалдааны зөвлөгөө өгөх процесс

Fill in the blank: The subject line of your email should ____.

Хоосон зайг бөглө: И-мэйлийн гарчиг нь ___________

 • Never reveal the full value of the email.
 • И-мэйлийн үнэ цэнийг бүрэн илэрхийлж болохгүй
 • Be five words or less. Studies have shown subject lines over this number are not effective.
 • 5 ба түүнээс цөөн үгтэй байх хэрэгтэй. Үүнээс олог үг орсон гарчиг үр дүнгүй нь судалгаагаар харагдсан.
 • Not contain personalization.
 • Personalization буюу тухайн хүний хувьчилсан өгөгдлийг оруулж болохгүй
 • Depend on the offer, industry, audience and device.
 • Өгч буй контент, салбар, авч буй хүмүүс, төхөөрөмжөөс хамаарна.

Fill in the blank: A ______ is an email that has been returned to the sender because the email address is invalid.

Хоосон зайг бөглө: И-мэйл хаяг буруу байснаас илгээсэн хүндээ эргэн ирсэн бол ____

 • Soft bounce - Зөөлөн ойлт
 • Hard bounce - Хатуу ойлт

Your boss asks you to do some reporting on your email performance from last quarter. Which email metric can you ignore?

Өнгөрсөн улирлын и-мэйлийн үзүүлэлтийн тайлан авах хэрэгтэй бол ямар үзүүлэлтийг анхаарах хэрэггүй вэ?

 • Click rate - даралтын хувь
 • Industry average - салбарын дундаж
 • Open rate - нээлтийн хувь
 • Bounce rate - ойлтын хувь

Which of these is NOT a best practice when optimizing your emails for mobile?

И-мэйлийг гар утсанд тааруулан оновчлох үед аль тэргүүн туршлага БИШ вэ?

 • Use clear and concise messaging. People are more likely to scan emails, regardless of what device they are using.
 • Товч тодорхой мессеж. Хүмүүс и-мэйлийг хэрэглэж байгаа төхөөрөмжөөсөө үл хамааран гүйлгэж хардаг.
 • Bigger is better. When it comes to text, images, and calls-to-action, be aware that people will be reading your email on smaller screens.
 • Том байх тусмаа сайн. Текст, зураг, СТА-ын хувьд хүмүүс жижиг дэлгэцэн дээр и-мэйлээ үзнэ гэдгийг тооцоорой.
 • Use a responsive template. That way your email will conform to the device your reader is using.
 • Дэлгэцэнд тохирон хувирдаг загвар ашигла. Таны имэйл уншигчийн төхөөрөмжид тохирон хувирах болно.
 • Make your content comprehensive. Since people carry their phones with them everywhere, a captive audience is more willing to read a longer email.
 • Дэлгэрэнгүй контент хийх. Хүмүүс утсаа хаа сайгүй авч явдаг учраас урт и-мэйл уншина.

At the start of the year, your company has 5,000 leads. Over the course of the year, you generate another 1,000 leads. True or false: you now have 6,000 leads in your database that you can email.

Оны эхэнд танай компани 5,000 сэжимтэй байсан. 1 жилийн дотор нэмээд 1000 сэжим үүсгэсэг. Үнэн үү Худал уу? Одоо тэдний өгөгдлийн сан 6000 сэжимтэй болсон.

 • True: Purchased lists will allow a business to continuously add leads to their funnel with no adverse effects
 • Үнэн. Жагсаалт худалдаж авах нь бизнестээ шинэ сэжмүүдийг ямар нэгэн сөрөг нөлөөгүйгээр нэмэхэд тусалдаг. 
 • True: An effective email marketing strategy is self-sustaining and will always help to generate new business
 • Үнэн. Үр дүнтэй и-мэйл маркетингийн стратеги нь өөрөө өөрийгөө дэмжих чадвартай байдаг бөгөөд үргэлж шинэ бизнес авчирч байдаг.
 • False: The average email list decays about 25% a year.
 • Худал. Дундаж и-майл жагсаалтын жилд ойролцоогоор 25% нь алга болдог
 • False: You cannot use email marketing to close leads into customers.
 • Худал. Та сэжмийн хэрэглэгч болгох хаахад и-мэйл маркетинг ашиглаж чадахгүй

The Power of Smarketing

Which of the following is NOT a benefit that can be gained from closed-loop reporting?

Эргэх холбоо бүхий тайлангаас бий болох үр ашиг аль нь БИШ вэ?

 • Being able to analyze which marketing sources (organic, social, referral, etc.) are producing the most customers.
 • Маркетингийн аль суваг харилцагч бий болгож байгааг шинжлэх боломжтой байх
 • Being able to pass information to sales that can help aid them in connecting and engaging with contacts within the first 24 hours.
 • Борлуулалтынханд 24 цагийн дотор боломжит худалдан авагчтай холбогдон борлуулалт хийх боломжийг олгох мэдээллийг өгөх
 • Being able to identify which Marketing Qualified Leads are more likely to ask for a discount when signing a contract.
 • Гэрээ байгуулах үед аль маркетингийн үнэлсэн сэжмүүд хөнгөлөлт асуух магадлалтайг тодорхойлох
 • Being able to provide a timeline of all of the interactions a contact took prior to becoming a Marketing Qualified Lead.
 • Тухан контакт MQL болохоос өмнө үүсгэсэн харилцааны мэдээллийг таймлайнаар харах боломж

According to the marketing and sales funnel, prospects are defined as:

Маркетинг, борлуулалтын юүлүүр хоолойн загварын дагуу проспект буюу боломжит хэрэглэгч гэж юу вэ?

 • A lead that has had contact with your organization already
 • Танай байгууллагатай холбоо үүсгэж байсан сэжим
 • Anyone that has downloaded a content offer
 • Санал болгох контент татаж авсан хүн
 • Anyone in the sales and marketing funnel who has requested a demo or trial
 • Маркетинг, борлуулалтын юүлүүр хоолойд байгаа демо эсвэл туршилтын хувилбар үзэх хүсэлт гаргасан хүн
 • Website visitors who have signed up for a blog or an email newsletter
 • Блог эсвэл и-мэйлийн мэдээ уншиж байхаар бүртгүүлсэн вэб хуудасны зочид

Fill in the blank: Dashboards are key to integrating smarketing into an organization because they provide _______, _______, and _______ updates as to how marketing and sales are performing.

Хоосон зайг бөглө: Хяналтын самбар нь SMARKETING нэвтрүүлэхэд чухал. Яагаад гэвэл маркетинг борлуулалтын мэдээллүүд хоорондоо ________ ________ ________ байдлаар солилцох хэрэгтэй.

 • frequent, public, transparent - тогтмол, нээлттэй, ил тодоор
 • occasional, public, transparent - хааяа, нээлттэй, ил тодоор
 • occasional, private, transparent - хааяа, хаалттай, ил тодоор
 • frequent, private, transparent - тогтмол, хаалттай, ил тодоор

Why is the Sales Qualified Lead (SQL) stage important for both your sales and marketing teams?

SQL буюу борлуулалтаас сэжим үнэлэх шат нь яагаад ямар ямар багуудад чухал вэ?

 • It will help your sales and marketing teams remain on the same page in terms of the quality and volume of MQLs that marketing is handing over
 • Маркетингаас шилжүүлж буй MQL-ийн тоо, чанарын хувьд маркетинг ба борлуулалтын багууд нэгдмэл ойлголттой байхад хэрэгтэй.
 • It will help your marketing team better nurture Opportunities prior to sending them over to the sales team to be more thoroughly researched
 • Маркетингийн баг борлуулалт руу шилжүүлэн дэлгэрэнгүй судлуулахаас өмнө боломжуудыг илүү сайн арчлахад хэрэгтэй
 • It has no relevance to smarketing and is simply used for executive teams to track sales activity
 • Smarketing-д энэ хамаагүй. Захирлууд борлуулалтын ажлуудыг харахад л хэрэгтэй
 • There is no difference between an SQL and an MQL, thus this stage has no relevance to smarketing
 • SQL, MQL хоорондоо ялгаагүй тул Smarketing-д энэ хамаагүй. 

True or False? Marketing is responsible for defining a Marketing Qualified Lead (MQL) and sales is responsible for defining a Sales Qualified Lead (SQL).

Үнэн үү Худал уу? Маркетинг MQL тодорхойлно, борлуулалтынхан SQL тодорхойлно.

 • False: Both teams work together to come up with a common definition of the terms
 • Худал: Маркетинг, борлуулалт хоёулаа хамтдаа нэг тодорхойлолт гаргана
 • True: Marketing and sales must use the same words, but it’s OK for the definitions to be different
 • Үнэн: Маркетинг, борлуулалт 2уулаа адил үг хэллэг хэрэглэнэ. Гэхдээ өөрөөр тодорхойлж болно.
 • False: As long as both teams understand what the other team is using as a definition, they can stay separate
 • Буруу: Маркетинг, борлуулалтын багууд нэг нь нөгөөгийнхөө тодорхойлолтыг ойлгож байгаа л бол тус тусдаа тодорхойлолттой байж болно.
 • True: It’s important for marketing and sales to have their own definition for the same words
 • Үнэн: Энэ маркетинг, борлуулалт хоёуланд нь нэг үг хэллэгт өөр өөрийн гэсэн тодорхойлолт байх нь чухал

Smarketing is only helpful for increasing revenue for large organizations with 100+ employees.

Smarketing 100-аас дээш ажилтантай том компанид л хэрэглэж болно

 • True - Үнэн
 • False - Худал

Marketing’s Service Level Agreement (SLA) to sales should always include:

Маркетингиас борлуулалтын багтай хийх хамтын ажиллагааны гэрээ нь дараах зүйлийг заавал багтаах шаардлагатай.

 • It’s not important to include anything specific in a marketing SLA, just having one is what matters.
 • Маркетингийн хамтын ажиллагааны гэрээнд бүгдийг нарийвчилж заах шаардлагагүй. Гол нь гэрээ байх нь чухал.
 • Number of Marketing Qualified Leads provided to the sales team on a weekly, monthly, quarterly or yearly basis.
 • Борлуулалтын багт өгөх Маркетингаас үнэлсэн сэжмийн тоо: 7 хоног, сар, улирал, жилээр
 • A list of all leads on a weekly, monthly, quarterly or yearly basis that are not yet Marketing Qualified Leads.
 • Маркетингаас үнэлсэн сэжим хараахан болж амжаагүй бүх сэжмүүдийн тоо: 7 хоног, сар, улирал, жилээр
 • The promise to engage with each lead at least three times before identifying them as a Marketing Qualified Leads
 • Маркетингаас үнэлсэн сэжмийг тодорхойлохоос өмнө үүсгэсэн сэжим бүртэй дор хаяж 3 буюу түүнээс дээш удаа харилцсан байх гэж заах

Fill in the blank: Marketing and sales should be aligned around the same goal. Typically this is a shared _____ goal.

Хоосон зайг бөглө: Маркетинг, борлуулалтад нэгдмэл зорилт байх хэрэгтэй. Ерөнхийдөө энэ нь нэгдмэл _____-ын зорилт байдаг.

 • Return on investment (ROI) - Хөрөнгө оруулалтын өгөөж
 • Revenue - Орлого
 • Persona - Персона
 • Visit - Хандалт

What is the most important reason for why marketing and sales should share the same goal(s)?

Маркетинг ба борлуулалт нэгдмэл зорилготой байх гол шалтгаан юу вэ?

 • Alignment around goals puts an emphasis on collaboration and holds marketing and sales accountable to each other.
 • Маркетинг болон борлуулалтын хамтын ажиллагаанд ач холбогдол бий болгож харилцан хариуцлагатай ажиллах нөхцөлийг бий болгодог.
 • Alignment around goals reduces the number of employees necessary to hit revenue goals.
 • Борлуулалтын зрорилтод хүрэхэд зайлшгүй шаардлагатай ажилчдын тоог бууруулна
 • Alignment around goals makes it easier for the company to manage employees.
 • Компани ажилчдаа удирдан зохион байгуулахад дөхөм болгодог
 • Alignment around goals makes it less expensive to run an organization
 • Тухайн байгууллагыг хямд зардлаар үйл ажиллагаа явуулахад тусална

Taking Your Sales Process Inbound

True or false? As an inbound sales representative, acting as an information gatekeeper and holding power over the entire sales process helps you win more sales.

Үнэн үү Худал уу? Инбаунд борлуулагч нь мэдээллийн үүд хаалга, хар хайрцаг нь байж борлуулалтын процессыг эрх мэдлийг өөртөө авснаар борлуулалтаа өсгөдөг

 • True - Үнэн
 • False - Худал

If you were an inbound sales representatives, how can you gain "trusted advisor status" with the people you connect with?

Итгэл хүлээсэн худалдааны зөвлөх болохын тулд яах хэрэгтэй вэ?

 • Understand the prospect's problem and identify quick wins for them
 • Боломжит хэрэглэгчийн асуудлыг ойлгох, тэдний хувьд хурдан хийж болох зүйлсийг олж тодорхойлох
 • Be in the prospect's industry for ten or more years
 • Худалдан авагчийн салбарт 10 жил ажилласан байх
 • Build up your personal brand as a thought leader in your industry
 • Салбартаа сэтгэлгээний манлайлагчийн брэндээ хөгжүүлэх
 • Have a lot of LinkedIn connections
 • Linkedin дээр олон найзтай болох

60% of a buyer's purchase decision has already been made before even talking to a sales representative. What does that mean for inbound sales?

Нийт худалдан авалтын шийдвэрийн 60% нь борлуулалтын хүнтэй уулзахаас өмнө гарсан байдаг. Энэ нь инбаунд борлуулалтын хувьд юуг хэлж байна?

 • Buyers are more educated, so there's less work for the sales representatives.
 • Худалдан авагчид илүү боловсролтой болсон тул борлуулалтынхан бага ажилтай болжээ.
 • Sales representatives must evolve their selling to keep up with customers' buying habits.
 • Борлуулалтынхан хэрэглэгчдийн энэ зан төлөвт нийцэхийн тулд борлуулах арга барилаа өөрчлөн хөгжүүлэх хэрэгтэй.
 • Sales representatives need to push and sell harder to convince buyers to make the right decision.
 • Борлуулалтын хүмүүс илүү шаргуу ухуулж зарах хэрэгтэй.
 • Sales representatives should keep this in mind, but this doesn't change the way the world should sell.
 • Үүнийг бодох хэрэгтэй. Гэхдээ энэ нь юу ч өөрчлөхгүй.

Which of the following is the best example of why the sales process has changed?

Борлуулалтын процесс өөрчлөгдөж буйн шилдэг жишээ юу вэ?

 • Buyers had difficulty finding the right information online
 • Онлайнаар мэдээлэл олоход хэцүү болсон
 • Sales representatives wanted to remain in control
 • Борлуулалтынхан бүгдийг хяналтандаа авсан
 • Buying habits have changed
 • Худалдан авалтын зан төлөв өөрчлөгдөж байна
 • Sales representatives needed more transparency
 • Борлуулалтынхан илүү нээлттэй болж байна

What are the four guidelines to keep in mind when connecting with your leads over the phone?

Сэжимтэй утсаар ярих үед хийх алхмууд?

 • Build rapport, know your audience, speak the prospect’s language, be helpful
 • Судалж бэлтгэх, ярьж буй хүнээ мэдэх, түүний хэлээр ярих, туслах
 • Build rapport, sound happy, be helpful, schedule follow-up call
 • Судалж бэлтгэх, баяртай байх, туслах, дараа утасдах цагаа тогтох
 • Be nice, know your audience, follow your planned agenda, be helpful
 • Эелдэг байх, хүнээ мэдэх, хуваариа дагах, туслах
 • Sound interested, know your audience, follow your planned agenda, schedule follow-up call
 • Сонирхож буй харагдах, хүнээ мэдэх, хуваариа дагах, дараа утасдах цагаа тогтох

Your company has decided to take an inbound approach to sales. Which of the following does NOT align with your company’s new inbound sales practices?

Танай компани Инбаунд аргаар борлуулалтаа хийхээр шийдсэн. Дараах зүйлсээс аль нь Инбаунд борлуулалтын практикт хамаарахгүй вэ?

 • Building relationships with your prospects
 • Боломжит хэрэглэгчидтай харилцаа үүсгэх, хөгжүүлэх
 • Utilizing content from each stage of the buyer’s journey
 • Худалдагчийн худалдан авалтын замналын үе шат бүрийн контентуудаас ашиглах
 • Leveraging the buyer’s context on calls
 • Тухайн худалдан авагчийн нөхцөл байдал, онцлогийг яриандаа тусгах
 • Using a scripted sales pitch on all calls
 • Утсаар холбогдох бүртээ нэг л борлуулалтын саналын зааврын дагуу зарах

The Pillars of Delight

When should you focus on delighting people?

Хэзээ хүмүүсийг халамжлахад анхаарах хэрэгтэй вэ?

 • After they have used your product or service
 • Танай бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэрэглэсний дараа
 • From the moment they become a customer to delight them into promoters
 • Хэрэглэгчдийг халамжлан промотер болгодог
 • At the beginning of the sales process
 • Борлуулалтын үйл явцын эхэн үед
 • From the very first moment someone interacts with your business
 • Танай бизнест татагдаж орж ирсэн үеэс эхлэн

What are the three pillars of delight?

Хэрэглэгчээ халамжлах тулгын гурван чулуу юу вэ?

 • Invent, Serve, Collaborate
 • Зохион бүтээх, үйлчлэх, хамтран ажиллах
 • Innovation, Communication, Education
 • Инноваци, харилцаа холбоо, хэрэглэгчийн боловсрол
 • Innovating, Connecting, Teaching
 • Инноваци хийх, холбоо тогтоох, зааж сургах
 • Invent, Communicate, Educate
 • Зохион бүтээх, харилцах, боловсрол олгох

What’s an effective way to empower your team while not micro-managing them?

Багтаа микроменежмент хийлгүйгээр эрх мэдлийг шилжүүлэх үр дүнтэй арга аль нь вэ?

 • Develop a set of defined principles that will help them operate autonomously.
 • Бие даан ажлаа хийхэд нь туслах зарчмуудыг хөгжүүлэх
 • Have daily status check-in meetings to make sure they are working on the right things.
 • Өдөр тутмын уулзалт хийж тэднийг зөв зүйл дээр ажиллаж буй эсэхийг шалгаж байх
 • Give them a goal and let them figure it out.
 • Зорилго тавиулаад түүндээ хэрхэн хүрэхийг нь өөрсдөөр нь шийдүүлэх
 • Create scripts that your team must use when serving customers.
 • Харилцагчдад үйлчилж байхдаа ашиглах заавруудыг бэлтгэж өгөх

It’s recommended you create some sort of interaction that takes place after someone purchases your product or service. What’s the most efficient and scalable tool you can use to do this?

Хэн нэгэн танай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг худалдан авсны дараа тэдэнтэй ямар нэгэн харилцаа эргээд үүсгэхийг зөвлөдөг. Аль нь олон хүнтэй хялбараар харилцаа үүсгэх үр дүнтэй арга аль нь вэ?

 • Email workflows - Имэйлийн ажлын урсгал
 • Mail them a thank you note - Талархлын ил захидал шуудангаар илгээх 
 • Social media - Сошиал медиа
 • Phone call - Утсаар дуудлага хийх

Which interactions will build or destroy trust?

Аль нь итгэлийг бий болгож эсвэл устгаж болох вэ?

 • Only pre-sale interactions - Борлуулалтын өмнөх харилцаа
 • Only post-sale interactions - Борлуулалтын дараах харилцаа
 • All of the interactions - Бүхий л харилцаа
 • one of the interactions - Аль нэг харилцаа

You want to improve your customer experience processes and your products to ensure you’re focused on delight. Which should you do to get the largest, most representative sample?

Та хэрэглэгчдийнхээ сэтгэл ханамжийг сайжруулах хүсэлтэй байгаа. Дараах жишээнүүдээс аль нь хамгийн том төлөөлөл болж чадах вэ?

 • Listen to social media - Сошиал медиа мониторинг
 • Send emails - Имэйл явуулах
 • Talk to team members - Багийн гишүүдтэй ярилцах
 • Collect survey responses - Судалгаа явуулах

ЦАХИМ НОМ: Хэрхэн хэрэглэгчдийг Фэйсбүүкээр татах вэ?

Энэ маркетингийн зөвлөмж цахим номоороо бид өөрийн туршлагуудаас дараахь сэдвүүдээр хуваалцсан болно:
 • Фэйсбүүк сувгаа хөгжүүлэх;
 • Контентын стратегиа тодорхойлох;
 • Контент маркетингаар борлуулалтын сэжим үүсгэх;
 • Фэйсбүүкийн зар сурталчилгаа;
 • Фэйсбүүк маркетингийн хэмжүүр үзүүлэлтүүд.

ЦАХИМ НОМ ТАТАХ

ЦАХИМ НОМ: Фэйсбүүкээр хэрэглэгчдийг хэрхэн татах вэ?

ИНБАУНД МАРКЕТИНГТ СУРАЛЦААРАЙ

HubSpot‬ академийн Инбаунд маркетингийн хичээлүүдээс орчуулан хүргэж байна. Эдгээр видео хичээлүүдээр та бүхэн дараахь мэдлэгийг авах боломжтой:
 • Инбаунд аргачлал, персона, худалдан авалтын замнал
 • Контент, блог, SEO, сошиал медиа
 • Үйлдэлд дуудах, газардах хуудас, баярлалаа хуудас
 • И-мэйл маркетинг
 • Смаркетинг, инбаунд борлуулалт, хэрэглэгчээ халамжлах

ВИДЕО ХИЧЭЭЛҮҮД...